Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted
1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Amoremi OÜ (edaspidi andmetöötleja).
1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes kasutab andmetöötleja veebikeskkonna teenuseid.
1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine
2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt veebikeskkonna ja e-posti vahendusel.
2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.
2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine
3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:
 3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;
 3.1.2. Sünnikuupäev;
 3.1.3. Isikukood;
 3.1.4. E-posti aadress;
 3.1.5. Arvelduskonto number;
 3.1.6. Maksekaardi detailid;
3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.
3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):
 a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
 b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjektile kvaliteetse teenuse osutamiseks;
 c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
 d) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid.
3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:
3.4.1.Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
3.4.2.Töötlemise eesmärk – tutvumisteenuse osutamine ja turundustegevused
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – kuni kasutajakonto on aktiivne, kui konto suletakse siis kustutatakse andmed 3 päeva jooksul automaatselt.Juhul kui kasutaja ei logi sisse veebikeskkonda 6 kuu jooksul, siis kustutatakse automaatselt konto ja konto kasutamisel kogutud andmed.
3.4.3.Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada teatud juhtudel kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted, serveriteenuste osutajad, e-kirjade edastusteenuse pakkuja.
3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.
3.7. Ühtlasi annab AMOREMI teada, et turunduse ning statistiliste eesmärkide täitmiseks monitoorib AMOREMI  veebilehel toimuvat liiklust kolmas isik ning seega võib kodulehel olla viiteid kolmandate isikute lehtedele (Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel, HotJar), millisele tegevusele kohalduvad juba nende konkreetsete isikute andmekaitsetingimused.

4. Andmesubjekti õigused
4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
4.4. Andmesubjektil on õigus kustutada oma andmeid igal ajal teenuskeskkonnas või läbi pöördumise klienditoe poole lähtuvalt punktides 3.4.1, 3.4.2 ja 3.4.3 toodud piirides ja tingimustel.
4.5. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
4.6. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole info@amoremi.ee.
4.7. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted
5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.
5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest veebikeskkonna Amoremi.ee kaudu.