Kasutustingimused

Muudetud viimati 30.09.2021

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolevad kasutustingimused (edaspidi kasutustingimused) reguleerivad veebikeskkonna www.amoremi.ee (edaspidi veebikeskkond) ja sellega seotud alamdomeenide kasutamist.
1.2. Veebikeskkonna omanik ja haldaja on Amoremi OÜ (edaspidi AMOREMI), äriregistri kood 11633234, postiaadress: Sääse 12-14, 12918 Tallinn, e-post info@amoremi.ee.
1.3. Veebikeskkonna kasutustingimused on kohustuslikud täitmiseks AMOREMI-le ja kõigile selle kasutajatele (edaspidi kasutaja) olenemata sellest, kas kasutaja on loonud kasutajakonto.
1.4. Kasutustingimustega nõustumisel ja/või veebikeskkonna kasutamisega kinnitab kasutaja, et on kasutustingimused tähelepanelikult läbi lugenud ning nõustub, et kasutustingimused on talle täitmiseks kohustuslikud. Kasutustingimustega nõustumisel, muutuvad tingimused kasutaja ja AMOREMI vahel sõlmitud siduvaks lepinguks (edaspidi leping), mis reguleerib veebikeskkonna kasutamise üldiseid reegleid, AMOREMI teenuste tellimist, kasutaja ja AMOREMI õigusi ning kohustusi, vastutust ning tellimuse eest tasumisele kuuluva tasu maksmise tingimusi.

2. TEENUS
2.1. AMOREMI pakub kasutajatele veebikeskkonda, kus kasutajad saavad üksteisega suhelda ja tutvuda kaaslase leidmise eesmärgil ning kasutada muid AMOREMI poolt pakutavaid teenuseid.
2.2. Veebikeskkonna teenuste täielikuks kasutamiseks (sh tutvumisprofiili avaldamiseks ja suhtluse algatamiseks) peab kasutaja omama kasutajakontot. Veebikeskkonnas registreerimata kasutajatele võimaldatakse veebikeskkonna teenuste kasutamist piiratud ulatuses.
2.3. Veebikeskkonna külastamine, liitumine, andmete avaldamine ja osalised tegevused piiratud kujul on kasutajatele tasuta. Kasutaja saab iseseisvalt tellida täiendavaid tasulisi teenuseid vastavalt hinnakirjale valides sobiva paketi sõltuvalt vajadusest. Teenuste ja pakettide info on kirjeldatud teenuste tellimise ja tasumise lehel.

3. TASUD
3.1. Kõikide AMOREMI poolt pakutavate tasuliste teenuste kasutamise eest tasub kasutaja vastavalt veebikeskkonnas esitatud hinnakirjale.
3.2. AMOREMI jätab endale õiguse kasutada paindlikke hinnastamise mudeleid erinevates kasutajate sihtgruppides sõltuvalt kasutajate arvust ja aktiivsusest.
3.3. AMOREMI jätab endale õiguse igal ajal hinnakirja muutmiseks. Hindu ei muudeta juba tellitud ja tasutud pakettide korral.
3.4. Tasulised teenused jõustuvad kohe peale tasu laekumist AMOREMI arvelduskontole.
3.5. Arvestades teenuse iseloomu, ei tagasta AMOREMI kasutajatele teenuste eest tasutud tasusid ühelgi juhul va kui teenuse aktiveerimine ei olnud AMOREMI-st sõltuvatel tehnilistel põhjustel võimalik ja tasulist teenust ei jõutud aktiveerida, teavitades sellest veebikeskkonna omaniku esimesel võimalusel hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.
3.6. Kasutajakonto kustutamisel, peatamisel või mitte kasutamisel tasulisi teenuseid ei hüvitata teenuse kasutamata päevade eest.

4. KASUTAJAKONTO
4.1. Veebikeskkonnas on võimalik endale kasutajakonto luua alates 18-aastastel isikutel.
4.2. Kasutajakonto on vajalik tutvumisfunktsionaalsuse kasutamiseks.
4.3. Kasutajakonto loomiseks tuleb enda e-posti ja parooli või Facebooki, Google, Eesti ID-kaardi kaudu registreerida ning tutvuda ja nõustuda käesolevate kasutustingimuste ja privaatsuspoliitikaga.
4.4. Kasutajakonto omanik on kohustatud:
 4.4.1. Esitama veebikeskkonnas registreerimisel täielikke ja tõeseid andmeid, sh kasutama konto kinnitamiseks reaalselt toimivat e-posti aadresssi;
 4.4.2. Järgima veebikeskkonna kasutamisel käesolevaid kasutustingimusi. Muuhulgas saab kasutaja aru, et AMOREMI-l on õigus igal ajal jälgida veebikeskkonnas toimuvaid tegevusi, sh jälgida kasutaja toiminguid ning kasutada kõiki seaduslikke vahendeid kasutustingimuste rikkumise tuvastamiseks;
 4.4.3. Tagama, et veebikeskkonna kasutamisel esitatud andmed (s.o. fotod) ei oleks väärad, eksitavad või ebatäpsed, ei rikuks kolmandate isikute õigusi (sh intellektuaalseid õigusi) ning ei oleks vastuolus kehtiva õigusega ja heade kommetega;
 4.4.4. Tagama, et tema poolt veebikeskkonda üles laetud fotod või mis tahes muud failid ei sisalda viirusi ja muid arvutiprogramme, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad veebikeskkonna normaalset kasutamist ja/või mis võivad veebikeskkonna kasutamise tulemusena salvestuda kasutaja arvutisse, segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist.
 4.4.5. Kasutaja on kohustatud säilitama oma sisselogimisandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.
4.5. Kasutajal on keelatud:
 4.5.1. Veebikeskkonnas registreerida samaaegselt mitu aktiivset kasutajakontot;
 4.5.2. Võimaldada kolmandatel isikutel kasutajakonto kasutamist või kasutada kasutajakontot kolmanda isiku huvides (näiteks on keelatud kasutaja kasutajakonto kaudu kolmanda isiku andmete avaldamine);
 4.5.3. Kasutada veebikeskkonda pettusteks või mis tahes muul ebaseaduslikul eesmärgil;
 4.5.4. Keelitama teisi tegema mis tahes ebaseaduslikke tegusid või neis osalema;
 4.5.5. Ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada laimata, teotada, halvustada, ähvardada või diskrimineerida soo, seksuaalse orientatsiooni, religiooni, etnilise kuuluvuse, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel;
 4.5.6. Kasutada veebikeskkonda ebasündsal või ebamoraalsel eesmärgil, sh on keelatud otsene seksi küsimine, pakkumine või vahendamine;
 4.5.7. Saata rämpsposti või teha eelneva AMOREMI kirjaliku loata reklaampostitusi;
 4.5.8. Üles laadida või edastada viiruseid või mis tahes muud tüüpi pahavara, mida kasutatakse või võidakse kasutada viisil, mis mõjutab veebikeskkonna funktsionaalsust või toimimist;
 4.5.9. Moodustada andmebaase või nimekirju veebikeskkonna kasutajatest ükskõik millisel eesmärgil.
 4.5.10. Kasutaja mõistab, et AMOREMI-l on õigus eemaldada veebikeskkonnast kasutaja poolt avaldatud sisu, kui kasutaja ei ole sisu avaldamisel järginud käesolevas punktis sätestatud kohustusi või piiranguid, sisu on vastuolus heade kommetega või kehtivate õigusaktidega.
4.6. Kasutaja nõustub, et:
 4.6.1. AMOREMI ei saa garanteerida, et kasutaja pakutava teenusega kokkuvõttes rahule jääb;
 4.6.2. AMOREMI ei vastuta kasutajate postituste sisu õigsuse eest, nendest tulenevate võimalike tagajärgede eest ning võimaliku otsese või kaudse kahju tekkimise eest;
 4.6.3. AMOREMI ega lepingulised kaastöölised ei vastuta selle eest kui edasine suhtlus või kohtumised teiste veebikeskkonna kasutajatega toovad kasutajale materiaalset, vaimset või muus vormis kahju;
 4.6.4. Vastutab ise veebikeskkonna kasutamisest tulenevate tagajärgede eest.

5. ISIKUANDMED
5.1. AMOREMI töötleb kasutajate isiklikke andmeid vastavalt kehtivale seadusandlustele ja AMOREMI kasutaja privaatsuslepingu tingimustele, mis on avaldatud viitel https://www.amoremi.ee/privaatsustingimused

6. AUTORIÕIGUSED
6.1. Kõik veebikeskkonnas esitatud materjalidele autoriõigused kuuluvad AMOREMI-le või on AMOREMI-le antud ulatuses, mis lubab nende kasutamist veebikeskkonnas.
6.2. Kasutaja kinnitab, et tema poolt andmete või fotode veebikeskkonda sisestamisega ei rikuta kolmandate isikute autoriõiguseid.
6.3. Kasutajal ega kolmandatel isikutel ei ole ilma AMOREMI eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust veebikeskkonda ja selle koostisosi mis tahes viisil reprodutseerida ega levitada.

7. LÕPPSÄTTED
7.1. AMOREMI-l on õigus ilma etteteatamata kas piirata või tühistada kasutaja veebikeskkonna kasutamisõigust, sh sulgema tema kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti kasutajaks registreeruda juhul, kui ta rikub kasutustingimusi või neist tulenevaid kohustusi, kui ta on esitanud väära või eksitavat informatsiooni või käitub muul moel pahausklikult.
7.2. AMOREMI-l on õigus igal ajal ja ilma põhjust nimetamata öelda üles leping ja/või keelata veebikeskkonna kasutamine või keelduda teenuse osutamisest või lõpetada teenuse osutamine igale kasutajale, kelle suhtes on AMOREMI-l põhjendatud kahtlus, et ta kasutab veebikeskkonda teenuse osutamiseks või kasutab veebiplatvormi muudel põhjustel kui tutvumine.
7.3. AMOREMI poolt lepingu ülesütlemisel kasutustingimuste punktides 7.1 või 7.2 nimetatud alustel või kasutaja poolt lepingu ülesütlemisel kasutustingimuste punkti 7.1 või 7.6 sätestatud alusel, ei ole AMOREMI-l kohustust tagastada kasutaja poolt makstud mistahes tasusid, isegi kui makstud tasu eest ei ole teenuseid osutatud.
7.4. AMOREMI-l ei ole kohustust kasutaja kasutajakontot aktiveerida ega võimaldada kasutajal veebikeskkonda kasutada või osutada kasutajale teenuseid. AMOREMI võib, kuid ei ole kohustatud profiili mitte aktiveerimist või kasutustingimuste rikkumise tuvastamisel kasutajakonto blokeerimist põhjendama.
7.5. AMOREMI-l on õigus kasutajakonto peatada või kustutada juhul kui kasutaja pole teenust kasutanud vähemalt 60 päeva jooksul teavitades sellest kasutajat registreerimisel esitatud e-posti kaudu.
7.6. AMOREMI võib vajadusel kasutustingimusi muuta. Muudatused hakkavad kehtima pärast nende avaldamisest käesoleval lehel, aadressil: www.amoremi.ee/kasutustingimused. Kasutustingimuste muudatustest teavitatakse ka kasutajaid läbi AMOREMI veebikeskkonna. Juhul kui kasutaja ei nõustu uute kasutustingimustega, on tal õigus alati enda kasutajakonto kustutada.
7.7. AMOREMI ei garanteeri veebikeskkonna teenuse 100% toimimist igal ajal, andes siiski parima, et tagada maksimaalne teenuse tehniline kvaliteet.
7.8. Veebikeskkonna kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kasutaja ja AMOREMI vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Võimalikke vaidlusi püüavad Kasutaja ja AMOREMI lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.